PROFESSION SERVICES
FACEBOOK/INSTAGRAM JELENTKEZÉS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. Miről szól ez a tájékoztató?

Jelen adatkezelési tájékoztató a profession.hu Kft. Services munkaerő-közvetítési csapata által a Facebook (https://www.facebook.com/Professionservices.hu) és Instagram (https://www.instagram.com/professionservices_jobs/) közösségi média felületen potenciális munkaadók megbízásából közzétett hirdetésekre való jelentkezéssel és adattovábbítással összefüggésben megvalósuló adatkezelésre vonatkozik (továbbiakban: Tájékoztató). Itt tájékoztatjuk arról, hogy mi történik a személyes adataival akkor, ha adatot ad meg a Facebook hirdetésre kattintva és jelentkezik az álláshirdetésre.

II. Ki az adatkezelő?

Cégnév: profession.hu Kft.
Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet
Ügyfélszolgálat: https://www.profession.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu
Közvetlen kapcsolat a munkaerő-közvetítési csapattal: Facebookon a Profession Services (https://www.facebook.com/Professionservices.hu) Messenger üzentben, illetve az Instagramon a Professionservices_jobs (https://www.instagram.com/professionservices_jobs/) direct message útján megjelölve mely hirdető mely hirdetésére jelentkezett a Facebook/Instagram felületén
Telefon: +36 (1) 224-2070
Adatvédelmi tisztviselő neve: p2m Informatika Kft. e-mail: adatvedelem@profession.hu

A Facebook/Instagram felületén való jelentkezés feltétele, hogy az érintett hitelesített Facebook/Instagram felhasználói fiókkal rendelkezzen (https://www.facebook.com/legal/terms). A Facebook és az Instagram üzemeltetője és adatkezelője a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) mint önálló adatkezelő a jelentkező hozzájárulása (jogalap: GDPR 6.cikk (1) a) pont) alapján továbbítja (teszi elérhetővé 90 napig) a jelentkezői adatokat (adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation).

A Facebook/Instagram hirdetések harmadik felek (hirdetők: munkaerőt kereső cégek, vállalkozások, szervezetek, intézmények, munkaerő-kölcsönző, közvetítő cégek) álláshirdetéseit tartalmazzák. Az álláslehetőséget hirdető személye minden esetben névvel, vizuálisan feltüntetésre kerül a profession.hu kft. által közzétett hirdetésben, hogy a jelentkező megalapozott döntést tudjon hozni. Az a hirdető önálló adatkezelőként kapja meg a jelentkezői adatokat a jelentkezők kifejezett hozzájárulása (jogalap: GDPR 6.cikk (1) a) pont) alapján. A hirdetők legkésőbb az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatják a jelentkezőt az adatkezelésük körülményeiről, elérhetőségeikről.

III. Milyen alapelveket követ a profession.hu mint adatkezelő?

A profession.hu Kft. kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek. A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Érintettnek minősülnek a Profession.hu Services által a Facebookon/Instagramon elérhetővé tett álláshirdetésre a Facebook/Instagram felületén egy űrlap kitöltésével jelentkező Facebook/Instagram felhasználók. A profession.hu kft. elkötelezett a jelentkezők személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A profession.hu Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést), amely az adatok biztonságát szolgálja és szolgáltatás nyújtásában résztvevői partnereitől is ezt elvárja.

A jelentkező által megosztott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért a jelentkező felel teljeskörűen. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a profession.hu Kft. nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal!

IV. Adatkezelés részletei

Adatkezelés célja: Facebook/Instagram platformon jelentkezés lehetővé tétele a profession.hu kft. szerződött partnerei álláshirdetésére, munkaerő-közvetítés.

Kezelt adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • a profession.hu kft. által megfogalmazott szakmai tapasztalatra vonatkozó kérdés(ek)re adott válaszban foglalt adat, abból levonható következtetés.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Adatkezelés és adattárolás időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 90 nap.

Adattovábbítás jogalapja: az Ön kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A Facebook/Instagram hirdetés űrlapján külön jelölőnégyzet kipipálásával fogadja el a jelentkező adatai továbbítását a megjelölt hirdető részére.

Adattovábbítás:

A megjelölt hirdetőn kívül a profession.hu Kft. nem továbbítja a jelentkezői adatokat az alábbi kivételtől eltekintve. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a profession.hu Kft. nem tehető felelőssé. A profession.hu Kft.-t megkeresheti bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A profession.hu Kft. mint adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – csak olyan személyes adatot és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatfeldolgozó, adatbiztonság:

A hirdető részére történő adattovábbítás során a profession.hu kft. a Microsoft szolgáltatását veszi igénybe. A Microsoft mint adatfeldolgozó szolgáltatása megfelel az ISO/IEC 27001, and ISO/IEC 27018 szabványnak, ezenfelül azzal biztosítja a harmadik országba történő adattovábbítás megfelelőségét, hogy az adattovábbításnál titkosítást és speciális adatkiadási szabályokat alkalmaz, amelyet az Európai Unió által elfogadott (Európai Bizottság 2021. június 4-i, 2021/914/EC számú döntésével jóváhagyott) modellklauzula (SCC) szerinti megállapodásban rögzít (a Microsoft Ireland Operations Limited és a Microsoft Corporation között fennálló általános adatvédelmi feltételek adatkezelő–adatkezelő közötti modul), amely és a Microsoft által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések az alábbi linken érhetőek el, ismerhetőek meg:

Microsoft Products and Services Data Protection Addendum.

A profession.hu Kft. megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. A profession.hu Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A profession.hu Kft. kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

V. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatosan a jelentkezőket az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatási (hozzáférési) jog – GDPR 15. cikk,
 • adat helyesbítési (módosítási, kiegészítési) jog – GDPR 16. cikk,
 • adattörlési jog (elfeledtetéshez való jog) – GDRP 17. cikk,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk
 • adathordozhatóságra vonatkozó jog – GDPR 20. cikk
 • panasztételi jog az illetékes hatóságnál – GDPR 77. cikk

A fenti jogok részletes leírásáról és a joggyakorlás módjáról az alábbiakban olvashat:

1. Hozzáférés személyes adatokhoz

A profession.hu Kft. a jelentkező kérésére tájékoztatást ad arról, hogy az érintett személyes adataira vonatkozóan folytat-e adatkezelést és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a jelentkező személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a jelentkező jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A profession.hu Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a jelentkező rendelkezésére bocsátja. A jelentkező által kért további másolatokért a profession.hu Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

2. A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem

A jelentkező jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését. Ha rossz adatot adott meg, kérjük írjon a Facebookon a Profession Services (https://www.facebook.com/Professionservices.hu) Messenger üzenetben, illetve az Instagramon a Professionservices_jobs (https://www.instagram.com/professionservices_jobs/) részére direct message útján megjelölve mely hirdető mely hirdetésére jelentkezett a Facebook/Instagram felületén.

3. A személyes adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), jelentkezés visszavonása

Ha meggondolta magát, visszavonná jelentkezését, kérjük, írjon a Profession Services (https://www.facebook.com/Professionservices.hu) Messenger üzentben, illetve az Instagramon a Professionservices_jobs (https://www.instagram.com/professionservices_jobs/) részére direct message útján megjelölve mely hirdető mely hirdetésére jelentkezett a Facebook/Instagram felületén. Kérésére a profession.hu Kft. törli személyes adatait. A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
  veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Adatkezelés korlátozása

A jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a profession.hu Kft. a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, a profession.hu Kft. előzetesen tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a profession.hu Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a profession.hu Kft., amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, mivel az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6. A joggyakorlással kapcsolatos értesítési és eljárási szabályok

A profession.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a jelentkezőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a profession.hu Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a jelentkezőt. Ha a jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a profession.hu Kft. nem tesz intézkedéseket a jelentkező kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a jelentkezőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a jelentkező panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A jelentkező kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a jelentkező kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a profession.hu Kft. figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a profession.hu Kft.-t terheli.

7. Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetősége

A profession.hu Kft. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a jelentkező úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a profession.hu Kft.-nek a II. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391- 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A jelentkező bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása,
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha
 • az adatkezelő a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása a profession.hu Kft., mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a jelentkező választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a profession.hu Kft. a jelentkező adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a profession.hu Kft. a jelentkező személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a jelentkező személyiségi jogát megsérti, a jelentkező sérelemdíjat követelhet a profession.hu Kft.-től.

Kérjük, hogy a profession.hu Kft. adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően forduljon bizalommal társaságunkhoz.

Közzétéve: 2022.01.01.

1 18–59 év közötti, 1000 fős minta válaszai alapján, 2023 júliusában mért adat szerint Magyarországon a Profession.hu a piacvezető állásportál.

2 A Similarweb oldal látogatottsági adatai alapján a Profession.hu a leglátogatottabb tematikus állásportál Magyarországon a 2023 3. negyedévében mért adat szerint.

3 16–59 év közötti, 500 fős minta válaszai alapján a Profession.hu a legismertebb állásportál Magyarországon az elmúlt 2 évben állást keresők körében a 2023 júliusában mért adat szerint.